Gelişim Test Eğitim Danışmanlık Hoş geldiniz

0533 298 83 78
Gazi Umur Paşa Sok. No:29/4 Balmumcu, Beşiktaş/İSTANBUL
Galeri-Yeterlilik-Belgesi

Galeri Yetki Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

OTO GALERİ (OTO ALIM SATIM) YETKİ BELGESİ (İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ)


13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile birlikte, kişilerin galericilik - oto alım satım yetki belgesi (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi) alabilmesi için, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU (SEVİYE 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Belgesi

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI (SEVİYE 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi için tıklayınız: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) MYK Belgesi

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK' te İkinci El Araç Satış Yetki Belgesi alabilmek için ön gereklilik olan Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili yer alan maddeler şunlardır:

Galeri Yetkisi Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Galeri yetkisi belgesi almak için Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık Merkezi gibi özel kuruluşlara başvurmak gerekiyor. Başvuru sırasında da işletme sahibinin diploması ve araç alım satımına dair nace kodunun olduğu vergi levhasının fotokopisi teslim edilmelidir. Yapılan başvurunun ardından yazılı ve sözlü sınav yapılıyor.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar


MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; (a, b, c, ç maddelerinin yanı sıra kişilerin) d) (Ek:RG-8/9/2018-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi


MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-8/9/2018-30529) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
(2) (Ek:RG-8/9/2018-30529) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısı ile ulusal yeterliliğin yapısını oluşturan ve personelin sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesinde yer alması gereken seçmeli birimleri belirlemeye yetkilidir.
(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ve ilan


MADDE 11 – (1) Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve bu Yönetmelik kapsamında verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulur.
(2) Yetki belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca, bu Yönetmelik kapsamında TSE hizmet yeterlilik belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler Türk Standardları Enstitüsünce aynı gün; Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine işlenir.

SIKÇA SORULAN SORULAR


SORU 1 : Yetki belgesi olmadan aynı takvim yılı içinde kaç adet motorlu kara taşıtı alıp satabilirim?

Yönetmelikte, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışının, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edileceği belirtilmiştir.
Yukarıdaki hükümde, bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak değerlendirileceği belirtilmekle birlikte “aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe” ifadesinden, üçten fazla taşıt satışının her durumda ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişilerin bir takvim yılı içindeki üçten fazla satışlarının Bakanlıkça incelenmesi sonucunda, bu satışların kazanç sağlamak, gelir elde etmek amacıyla yapıldığının tespit edilmesi halinde bu satışlar ticari faaliyet olarak değerlendirilecek aksi tespitlerde ise satış sayısı üçten fazla olsa dahi ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir.
SORU 2 : Yetki belgesi verilebilmesi için istenen şartlar nelerdir?

Meslek odasına kayıtlı olunması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması,
İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
Konkordato talebinde bulunmamış olması,
Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.
SORU 3 : İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilecek midir?

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartı haline geldiğinden bundan böyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsatı olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecektir.
Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge İETTS’ye yüklenmeden veya Müdürlüğünüze teslim edilmeden işletmeye yetki belgesi verilmeyecektir.
Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatının İETTS’ye yüklenmesi veya Müdürlüğünüze teslim edilmesi yeterli olup İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belge aranmayacaktır.
SORU 4 : Yetki belgesi verilmesi için istenen “en az lise mezunu olma” şartından muaf olanlar kimlerdir?

15.8.2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal ettiğini gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kayıtlarından biri ile belgelendiren işletmelerin, 15.8.2020 tarihindeki işletme sahibi (Tüzel kişilerde ve şubelerde o tarihteki yetkili temsilci) aracılığıyla yapacağı yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır.
SORU 5 : 15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olan işletmelerin yapması gereken herhangi bir işlem var mıdır?

15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olan işletmelerin; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olunduğunu gösteren belgeyi 31.07.2022 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.
15.8.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan işletmelerin ise sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını 31.07.2022 tarihine kadar İETTS’ye yüklemesi veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilecektir.
SORU 6 : Yönetmeliğin “31/8/2020 tarihine kadar iş yerlerinin durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir” hükmü gereğince, yetki belgesi olmayanların 31.08.2020 tarihinden sonra işlem yapmaları durdurulacak mı?

31.8.2020 tarihinden sonra yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların noter satışları engellenmeyecek; ancak, taşıt satışlarına ilişkin tüm bilgiler noterler tarafından Bakanlığa iletileceğinden, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunanlar tespit edilerek Bakanlıkça cezalandırılabilecektir.
SORU 7 : Aynı adres (iş yeri) için iki yetki belgesi alınabilir mi?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aynı adreste en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkarın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edebileceği belirtildiğinden, aynı adrese iki iş yeri ruhsatı ve buna bağlı olarak iki yetki belgesi verilebilecektir. Bu durumda iş yeri metrekare şartı belediye tarafından ruhsat verilirken iki kat olarak uygulanacaktır.
SORU 8 : Aynı adreste (iş yerinde) ikinci el oto ticaretinden başka bir ticari faaliyette bulunabilir miyim?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, aynı iş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulamaz. Bunun tek istisnası, ilk tescil motorlu kara taşıtı (sıfır taşıt) ticareti faaliyetidir.
SORU 9 : Home ofis olarak faaliyet gösterenler yetki belgesi başvurusu yapabilirler mi?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca home ofis olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunulması mümkün olmayıp bu şekilde faaliyet gösterenlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve buna bağlı olarak yetki belgesi verilemez.